ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែបានបែរចេញពីអំពើបាបហើយងាកទៅរកយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ នោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសអ្នក និងបង្កើតអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្សថ្មី! ជីវិតចាស់របស់អ្នកនឹងចាកចេញពីអ្នក! សូមមើលវីដេអូនេះដើម្បីរកឱ្យឃើញអំពីរបៀបដើរ និងលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតថ្មី ដែលព្រះបានប្រទានដល់អ្នក។

បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូហើយ៖
 
ឥឡូវនេះ កាលអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយ ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ប្រើអ្នកទៅណែនាំអ្នកដទៃទៀតមករកព្រះយេស៊ូវ។ ដើម្បីស្វែងរកវិធីផ្សេងៗក្នុងការឈោងចាប់អ្នកដទៃទៀតឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ សូមចុចប៊ូតុងពណ៌បៃតងដូចខាងក្រោម។