មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់។ តើអ្នកធ្លាប់ដែលឆ្ងល់ថា នឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅ? សូមមើលវីដេអូទាំងមូលនេះ ដើម្បីរកឱ្យឃើញអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អ្នក (ស្លាប់)
 

(ប្រសិនបើវីដេអូនេះមិនបានលេង ហើយអ្នកចង់ស្គាល់សេចក្ដីពិតអំពីជីវិតបន្ទាប់ពីការស្លាប់ សូមចុចទីនេះសម្រាប់បើកមើលអត្ថបទ)
 
បន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូហើយ៖
 

តើអ្នកបានបែរចេញពីអំពើបាប ហើយទូលសូមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមកធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកដែរឬទេ? ប្រសិនបើបានធ្វើហើយ សូមចុចប៊ូតុងពណ៌បៃតងខាងក្រោមដើម្បីរៀនអំពីរបៀបដើរតាមព្រះយេស៊ូវ៖